Правилник

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРИ ОТ КАЛЕНДАРА НА НФБ

 

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С този правилник се определят правилата за провеждане на всички ранкинг турнири от Републиканския шампионат по билярд и турнира „Мастърс“, организирани от Национална Федерация по Билярд (НФБ).

 

 

Глава втора

 

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КЛУБОВЕ И СЪСТЕЗАТЕЛИ

 

Раздел I

 

Чл.2. Турнирният директор (ТД) се назначава с решение на Управителния съвет (УС) на НФБ.

Чл.3. Задължения на ТД:

1. ТД попълва схемата на турнира.

2. ТД отговаря за спазване на спортно-техническите правила.

3.  ТД следи за спазване на правилата за играта и участва в разрешаване на всички възникнали спорове относно правилата.

4. ТД събира входните такси за всеки турнир и еднократните такси за картотекиране на състезатели.

5. ТД следи за спазването на минимални почивки между отделните срещи на един и същ състезател, като определя времетраенето им, които не следва да са по-малко от 5 минути.

6. ТД отговаря за организацията и безпрепятственото провеждане на турнира, осигуряване на подходящи условия за игра, спазване на реда и дисциплината в залата от състезатели, публика и други присъстващи лица.

7. След приключване на турнира ТД предава документацията от турнира на представител на УС на НФБ.

8.   ТД следи за спазване на времетраенето на взета почивка по време на среща (time out) и налага санкции при пресрочването и.

Чл 4. ТД има право да:

 1. вземе решение за прекратяване, отменяне или отлагане на срещи.

 2. отлага среща при закъснение на някой от състезателите по негова преценка и при наличие на обективни причини, при условие, че е уведомен предварително за закъснението.

 3. дисквалифицира състезатели при несъответствие на облеклото или да допуска отклонения от него.

 4. дисквалифицира състезатели за грубо неспазване на Правилата за дисциплина.

Чл.5. (1) Жалба срещу действията на ТД може да бъде подадена писмено до УС на НФБ от всеки състезател – участник в конкретния турнир или спортен клуб.

(2) Решението на Управителния съвет е окончателно.

 

Раздел II

 

Рефери

 

Чл.6. (1) За всеки турнир УС на НФБ назначава главен рефер.

(2) Главният рефер и ТД могат да бъдат едно и също лице.

Чл.7. (1) При необходимост може да се назначат и допълнителен брой рефери за конкретен турнир.

(2) Ако не се осигури необходимия брой рефери, УС на НФБ номинира независими рефери, които следва да бъдат одобрени от ТД. Решенията на номинираните рефери са окончателни и официални за състезателите.

Чл.8 Реферите е необходимо да бъдат при ТД половин час преди началото на първата среща за деня.

Чл.9 (1) Жалба срещу рефер в конкретна среща може да бъде подадена писмено до ТД от представител на спортен клуб, чиито състезател е заинтересован. В случай, че ТД и главния рефер са едно и също лице, жалбата се подава до УС на НФБ.

(2) Лица, които не са членове на спортни клубове, могат да подадат жалба лично.

(3) Решението на ТД или УС на НФБ е окончателно.

 

Раздел III

 

Спортни клубове

 

Чл.10. Всички спортни клубове – членове на Национална Федерация по Билярд, се задължават в срок не по-късно от 1 седмица преди началото на първия турнир за сезона да изпратят до Управителния съвет списък с всички техни състезатели, съдържащ три имена, дата на раждане и снимка. Списъците се предават на хартиен носител или се изпращат на e-mail: nationalfederationbilliard@gmail.com.

Чл.11. Спортните клубове се задължават в срок до 3 работни дни след приемане на нов член или изключване на член да информират писмено или по e-mail федерацията. За всеки новоприет член трябва да бъде представена посочената по-горе информация, както и да бъде заплатена такса картотека. Спортният клуб носи отговорност за верността на данните

Чл.12. (1) Преминаване на състезател от един спортен клуб в друг може да се осъществява само след края на сезона.

(2) За трансфера се уведомява задължително Управителния съвет на Национална Федерация по Билярд чрез представяне на писмено уведомление, подписано от двата спортни клуба и трансферирания състезател или с официално писмо на имейл: nationalfederationbilliard@gmail.com.

(3) До изясняване на възникнали проблеми, състезателят не получава точки в ранглистата.

Чл. 13. (1) Всеки спортен клуб е длъжен да плати входната такса на всички записани за даден турнир от него състезатели (независимо дали те се явят на турнира или не) в пълен размер . В случай, че клубът не е заплатил таксите на всички записани негови състезатели, то всички състезатели от този клуб не получават точки и не участват в разпределението на наградния фонд, до заплащането на дължимите такси.

(2) До началото на първия турнир от календара, спортните клубове са задължени да платят еднократната такса за картотека на своите състезатели. УС на НФБ изготвя, публикува и обновява регулярно електронна справка (картотека) за всички картотекирани състезатели на официалната интернет страница - www.billiardsbulgaria.com

  

 

Раздел IV

 

Състезатели

 

Чл. 14. (1) Участие в турнирите от календара на Национална Федерация по Билярд  могат да взимат български граждани или постоянно пребиваващи в България чужденци, които са членове на спортни клубове, лицензирани от федерацията, или са индивидуални членове на федерацията. Състезателите са разделени в следните групи:

1 ”Статут А” 

 - състезатели, печелили медали от Европейски и Световни първенства;

- състезатели, печелили медали от републикански първенства към лицензирана федерация към ММС

- участници в национален отбор

- шампиони от републикански първенства по двойки към лицензирана федерация към ММС

 - състезатели класирани в ТОП 32 на турнири за мъже от календара на EPBF

 - състезатели класирани в ТОП 64 на турнири за мъже от календара на WPA

 - състезатели класирани в ТОП 8 на Балкански турнири за мъже 

2 “Статут Б“ - всички останали състезатели над 18-годишна възраст

3 “Юноши” - всички състезатели до 18-годишна възраст

(2) Картотекиран състезател е всеки състезател, който фигурира в списъка на някой от спортните клубове и е заплатил еднократна годишна такса към Национална Федерация по Билярд в размер, както следва:

 • “Статут  А“ - 60 лв

 • “Статут Б“ - 40 лв.

 • “Юноши“ - 30 лв.

- състезател, който не членува в спортен клуб, заплаща картотека в двоен размер (не важи за „група юноши“)

Заплащането на картотеката се извършва до началото на 1-вия ден от 1-вия турнир за сезона. Състезателят започва да получава точки за ранглистата от момента, в който е платена картотеката му.

Чл. 15. (1) Задължителното облекло за участие на всички състезатели е:

 • Тениска с яка с логото на клуба, като няма значение дължината на ръкава и цвета (некартотекираните играчи не носят лого на клуб).

  • не е позволено използването на тениски без яка;

 • Официален панталон. Не е позволено участие с къси панталони, дънки и др.;

 • Официални или спортно-елегантни обувки, изработени от кожа или материал наподобяващ кожа и едноцветни. Позволено е използването на маратонки, само ако са в чисто черен цвят. 

(2)       ТД е длъжен да дисквалифицира състезатели при несъответствие на облеклото. Отклонения от него могат да се допуснат само при наличие на безспорни уважителни причини (медицинско свидетелство или други подобни).

(3) Всеки състезател трябва да спазва Правилата за дисциплина на Национална Федерация по Билярд. ТД и реферите имат право да дисквалифицират състезатели за неспазване на Правилата за дисциплина.

Чл. 16. (1)Когато състезател не е заел своето място около масата в обявения начален час на срещата, съдията присъжда една игра в полза на противника на 5-тата минута след обявяване на срещата.

(2) При неявяване на състезател на 10-та минута от обявения час на срещата се присъжда втора игра в полза на противника.

(3) При неявяване на състезател 15 минути след началния час на срещата, ТД или рефера на срещата присъждат служебна загуба за него.

(4) При неявяване и на двамата състезатели до 15 минути след началото на срещата, те се дисквалифицират от ТД и не получават точки от турнира.

Чл. 17 Всеки състезател има право на една почивка от 5 минути във всяка среща. Тя може да бъде използвана след приключването на която и да е игра,  като е нужно да уведоми своя съперник, както и ТД. При прекратяване на почивката, състезателят уведомява ТД и тя се счита за приключила.

(1) В случай на просрочване на времето, ТД присъжда една игра в полза на противника на ползващия почивка, ако закъснението е до 5 мин. За неявяване до 10 или 15 мин. се прилага Чл.16 алинея 2 и 3.

(2) При минимално закъснение след изтичане на почивката(в рамките на една минута) ТД налага наказание официално предупреждение.

Чл.18. Наказание “официално предупреждение“ се налага от съдия на турнира или ТД в следните случаи:

 • неспазване правилата за дисциплина (глава пета от настоящия правилник)

 • умишлено подреждане на топките при начало на игра

 • неявяване до 1 минута след използвана почивка или начало на среща

 • недостойно поведение по време на мач или в залата, в която се провежда турнира.

Чл.19. При получени две официални предупреждения в един турнир и наличие на трето провинение, играчът губи една игра в срещата, в която играе в момента, а в случай, че нарушението не е по време на игра, наказанието се прилага за следващата му среща.

Чл.20 След приключване на срещата, играчите съобщават резултата на ТД.

Чл.21. При необходимост и поискване от ТД или рефера на срещата, всеки състезател трябва да има готовност да удостовери самоличността и възрастта си.

 

 

Глава трета

 

  

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРИ

  

Раздел I

 Условия за провеждане на турнири

 

 

 

Чл. 22. Датите на турнирите и клубовете домакин се определят от УС на НФБ преди началото на всеки сезон.

Чл. 23. (1) Право да провеждат ранкинг турнири от календара на НФБ имат всички спортни клубове – членове на сдружението, които осигурят материална база от минимум 3 билярд маси. Изключения се правят с решение на УС.

(2) Разрешава се домакинството на турнир на даден клуб да се провежда в до две зали, находящи се в един и същ град. Изключения се правят с решение на УС.

(3) Всеки турнир по билярд се провежда на професионални маси със стандартни топки по правилата на билярда, приети от международни билярдни асоциации.

Чл. 24. (1) Две седмици преди турнира представител на УС на НФБ в България извършва проверка на материалната база в клуба домакин. Представителят на спортния клуб домакин се задължава да предостави безпрепятствен достъп до всички съоръжения за целите на извършваната инспекция.

(2) Проверяващият уведомява УС за резултата от проверката и дава становище дали условията отговарят на изискванията на НФБ.

(3) При несъответствие на условията с минималните изисквания на НФБ, УС в срок до 48 часа определя нов клуб за провеждане на турнира.

(4) В случаите по ал. 3 по-горе представител на УС на НФБ извършва незабавна проверка на материалната база в новия клуб.

 Чл. 25. (1) Турнирът се ръководи от ТД.

 

 

 

Раздел II

 Записване и жребий

 

  

Чл. 26. (1)Записвания се приемат само на e-mail: 

 

nationalfederationbilliard@gmail.com.

 

(2) Всички записвания за турнирите от календара на НФБ се извършват от спортните клубове-членове на сдружението или лично от индивидуалните състезатели. Записвания се приемат до четвъртък, 18.00 ч. в седмицата на турнира. 

(3) Спортните клубове изпращат списък с имената на играчите, възраст и телефон за връзка.

 (4) Индивидуалните състезатели, които не членуват в спортен клуб и нямат право на ранкинг точки, следва да се записват чрез изпращане на съобщение на посочения по-горе e-mail по ал. 1, като посочват трите си имена, възраст и телефон за връзка.

(5) Записвания след посочените ден и час не се приемат.

Чл. 27. (1) Жребият се тегли в четвъртъка преди турнира в 20.00 ч. от представител на Управителния съвет в офиса на Национална Федерация по Билярд. Тегленето на жребия е открито за наблюдение от записаните състезатели, а всеки клуб има право да изпрати свой представител.

 (2) В зависимост от броя записани състезатели за основна схема на турнира се приемат 32 ,64, 128 и т.н състезатели. Първите 16 са поставени. 

(3) При равенство на точките между няколко състезатели, мястото на всеки в ранглистата се определя чрез жребий.

Чл. 28. (1) Управителният съвет се задължава да публикува в официалния сайт на НФБ и в страницата на федерацията във Фейсбук схемата след жребия, датите и началните часове на всяка среща.

 (2) Приема се, че всички състезатели са информирани за посочените обстоятелства по ал.1 в момента на публикуването им.

Чл. 29. (1) Промени, свързани със схемата, датата и часа на срещите, могат да се правят най-късно 24 часа след изтеглянето на жребия.

 

 

 

Раздел III

 

Формат на турнирите, ранкинг точки и такси

 

 

Чл. 30. (1) Право на ранкинг точки в турнирите имат всички картотекирани състезатели, които членуват в клубовете - членове в Национална Федерация по Билярд. 

(2) Физически лица, които не членуват в спортен клуб или не са представени като такива пред НФБ, ще бъдат допускани на турнирите, но няма да получават ранкинг точки за класирането. 

Чл. 31.(1)  Точките в ранкинг турнирите се разпределят както следва: 

 • Първо място - 550 точки

 • Второ място - 480 точки

 • Трето място - 420 точки

 • Пето място - 370 точки

 • Седмо място - 350 точки 

 • Девето място - 330 точки

 • Тринадесето място - 315 точки

 • Седемнадесето място - 300 точки

 • Двадесет и пето място - 280 точки

 • Тридесет и трето място - 275 точки

 • Четиридесет и девето място - 240 точки

 • Шестдесет и пето място - 220 точки

 • Деветдесет и седмо място - 200 точки

 (2) Седем (7) кръга НФБ Шампионат образуват NFB Шампионска ранглиста , най-слабите два  турнира се премахват. 

(3) Седем (7) кръга НФБ Шампионат + 2 кръга Дивизия Б образуват NFB дивизия Б ранглиста, най-слабите 3 турнира се премахват. 

Чл. 32. Попълването на ранглистата за сезона се осъществява от Управителния съвет на НФБ след получаване на всички документи от турнира съгласно Правилника за формиране на ранглистата на НФБ.

Чл. 33. (1) Входната такса за всеки турнир е както следва:

 • за А група - 80 лв.

 • за Б група - 50 лв.

 • за Юноши -  20  лв.

  *Некартотекирани състезатели заплащат входна такса в двоен размер и  не получават точки за съответната ранглиста*

Чл. 34. (1) Некартотекиран състезател, който е записан за турнир, но не е платил таксата за него до началото му, не получава точки от него. Състезателят няма право на участие в следващите турнири докато не плати дължимата сума. 

 (2) Състезател, който е записан на турнир, платил е таксата си, но не се яви за участие, не получава точки от него. 

 

 

 

Раздел IV

 

Провеждане на турнир

 

Чл. 35. (1) Клубът домакин се задължава преди началото на всеки състезателен ден, в който се играят срещите от основната схема, да почисти и изглади масите, бордовете и топките.

 (2) Препоръчително е клубът домакин да почиства масите минимум на всеки две изиграни срещи на масата. 

 

 

Глава четвърта

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ТУРНИРИ

 

  

Чл. 36. (1) Национална Федерация по Билярд предоставя възможност на състезателите за участия в международни турнири както следва:

 • 3-мата най-добре класирани според ранглистата юноши (лица до 19 г.) имат право на участие на Европейско първенство.

 • 3-мата най-добре класирани според ранглистата състезатели имат право на участие на Европейското първенство за мъже;

 • Победителката от Републиканското първенство за жени има право на участие на Европейското първенство за жени.

 (2) За отборните Европейско и Световно първенства НФБ предоставя 3 квоти. В случай, че повече отбори изявят желание за участие, НФБ организира турнир между тях за определяне на 3-те най-добри, които да вземат участие на международния турнир.

 (3) При отказ от участие в турнира на някой от състезателите, имащи право на това, мястото му се заема от следващия в ранглистата.

 (4) При финансова възможност НФБ се ангажира да подпомогне участието на състезателите изцяло или частично.

  

Глава пета

 

ПРАВИЛА ЗА ДИСЦИПЛИНА

 

  

 Чл. 37. По време на турнирите следва да се спазват следните правила:

 • Всички състезатели се състезават задължително с тениска  с яка, официален панталон, официални едноцветни обувки от кожа или материал, наподобяващ кожа, например велур . Няма ограничение за цвят на официалното облекло.

 • Всички картотекирани състезатели  задължително трябва да имат клубно лого върху тениската си.

(1)   Пушенето в залата по време на провеждане на турнир е забранено.

(2) Употребата на алкохол, наркотици или допинг от състезателите, рефери и длъжностни лица по време на турнира е забранена, както и не се допуска участие на хора във видимо нетрезво или неадекватно състояние като те няма да бъдат допускани до участие в турнира и няма да им бъде разрешен престоят в клуба.

(3) Задължително е изключването на звука на всички мобилни телефони в залата, в която се провежда турнира

(4) Забранено е използването на светкавици при снимане.

(5) От всеки състезател се очаква да бъде концентриран в собствената си игра, да уважава играта на своя опонент, рефера и публиката. Да не разконцентрира опонента по време на ход, да не се движи във визуалното му поле и да не вдига шум, когато той е на ход.

(6) Контакт с масата, когато състезателят не е на ход, е забранен.

(7) Състезателят трябва да бъде сдържан и да не изразява негативните си емоции срещу рефера, противника, масата или каквото и да е оборудване, предмети или хора в залата. Опити за спорове, саморазправа, крещене, нецензурен език и като цяло неспортсменско и неуважително поведение между играчи, зрители или неофициални лица няма да бъдат толерирани и след официално предупреждение, играчите подлежат на дисквалификация от турнира.

(8) Поздравяването на опонента и назначения съдия в началото и в края на срещата е задължително, независимо от изхода на мача.

(9) Дисциплинарно дисквалифицирани играчи за по-сериозни нарушения освен това подлежат на парични санкции между 50 лв и 1000 лв, глас